เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563


25-08-63 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นแปรญัตติ ขั้นลงมติ และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง