เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


17-08-63 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563


17-08-63 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และวาระการประชุมอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง