เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


....เทศบาลตำบลที่วังได้จัดทำ"โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตชุมชน จนเกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในชิวิต และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเทศบาล ชุมชน โรงเรียน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง เทศบาลตำบลที่วัง คณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.ที่วัง รวมถึงสภาเด็กและเยาชนเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันและสำเร็จตามวัตถุประสงค์