เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
เทศบาลตำบลที่วังและคณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง