เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลที่วังได้จำทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563