เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (LPA) 2563


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลที่วัง โดยทำการประเมิน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล