เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการถวายเทียนพรรษา


ด้วยเทศบาลตำที่วัง ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดควนชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป ตลอดจนทำให้เกิดความสมัครสมานความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนา