เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"


เมื่อวันพุทธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายเชาวลิต เจริญพงศ์ ได้จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"  ณ วัดควนชม หมู่ที่ 5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และ วัดวังยวนราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความ