เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการวันสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2562


ด้วยเทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดโครงการวันสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2562 ณ วัดควนชม 
...โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร เทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสีบไป ตลอดจนทำให้เกิดความสมัครสมานความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนา