เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลที่วังต้องขอขอบคุณ คุณสนั่น บุญชุม ปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง สำหรับการมาชี้แนะแนวทางและมอบความรู้ให้กับ อสม. ทุกเขตพื้นที่ของตำบลที่วัง ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลที่วัง...