เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการเคาะประตูบ้านต้านโควิด-19


เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับ... #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตพื้นที่ภายใต้"โครงการเคาะประตูบ้านต้านโควิด-19" เพื่อให้ อสม. ได้นำความรู้ไปปฎิบัติหน้าที่และให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง