เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่


...นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง และพนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ โดยนำกิจกรรมออกให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ตั้งของส่วนราชการ/หน่วยงาน ...โดยทางเทศบาลที่วังได้ออกให้บริการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ บริการจัดเก็บภาษี และประชาสัมพันธ์การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร