เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ


คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท. ได้มาประเมินผลการปฏฺบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลที่วัง