เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดกิจกรรมเวทีชุมชนภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "ความรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล พ.ศ. 2557 และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในฤดูร้อน พ.ศ.2555" รวมทั้งการลงพื้นที่ และสรุปผลปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในพื้นที่จริงของตำบลที่วัง 770 Capital отзывы клиентов о Брокере в Google
сео днепр
Buy Premium Hemp Extract Oil 450mg 30 Softgels 770capital
maximarkets отзывы