เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561


(22 พฤศจิกายน 2561) เทศบาลตำบลที่วัง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีิ 2561 เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลที่วังเกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสามัคคี คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคืดสร้างสรรค์ และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561 ซึ่งผลการประกวดดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนฤมล ประพฤติชอบ
2รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุพรรษา กุญสุข
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวดุสิรัตน์ นวลจันทร์
4.รางวัลรอวชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวเกวลี แก้วหล้า
4.รางวัลขวัญใจเทศบาลตำบลที่วัง ได้แก่ นางสาวสุพรรษา กุญสุข