เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลที่วังดำเนินการจัดหาหรือปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน


ตามที่เทศบาลตำบลที่วังได้รับแจ้งให้ดำเนินการจัดหาหรือปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารจากหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ผลจากการสำรวจพื้นที่ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 2 หมู่บ้านที่มีหอกระจายข่าวพร้อมใช้งาน คือ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9 และในส่วนหมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,10,11 จะดำเนินการจัดหาหรือซ่อมแซมปรับปรุงต่อไปเพื่อให้พร้อมสำหรับใช้งานและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย