เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชออกพื้นที่สำรวจติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลที่วัง ออกพื้นที่สำรวจติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนให้การช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลที่วัง จำนวน 15 ราย ดังนี้
1.นางอลิสา ทองสว่าง อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1
2.นางอาภรณ์ ทิพย์บรรพต อายุ 56 ปี บ้านเลขที่38/1 หมู่ที่ 4
3.นางลักขนา ศรีเทพ อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 4
4.นายช่วง เพียรดี อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 4
5.นางเจียร สามารถ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 4
6.นางสาวบัวคำ ใจยะคำ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4
7.นายศักดา ชุมคง อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 133/6 หมู่ที่ื 8
8.นายเชื่อง อนทรสาร อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 129/1 หมู่ที่ 7
9.นางเนียม ศรีจันทร์ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ที่ 7
10.นางฉิม อินทรพงศ์ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 7
11.นายจับ หนูแก้ว อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 96/4 หมู่ที่ 7
12.นางสาวนิศาชล ปลอดรัตน์ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10
13.นายประดับ ทิพย์กองลาศ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 190 หมู่ที่ 10
14.นางบุญพา พรหมศร อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 10
15.นางพัน วัลย์ดาว อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 218/1 หมู่ที่ 10