เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 และเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการต่างๆ พนักงานเทศบาล และตัวแทนประชาคมทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 และเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง