เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลที่วัง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลที่วังก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา