เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561


20 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2536 ให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอสม.แห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย และได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา
 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญ กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละ โดยมีการมอบรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น และหมู่บ้านสาธารณสุขมูลฐานดีเด่น ตลอดจนมีการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติอีกด้วย
และครั้งนี้นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายวรวุฒิ บุญชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและนางทัดดาว ชาตรีทัพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช