เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ"


วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) นายเชาวลิต
เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" และกล่าวรายงานโดยนายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งสง 
โดยประธานได้กล่าวถึงที่มาของโครงการครั้งนี้โดยสรุปว่า การจัดโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงได้ร่วมมือกับ อปท.ทั่วทุกภาคในการรณรงค์ให้ "ประชารัฐ" ดูแลระบบประปาภายในอาคาร บ้านเรือน และสำนักงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์"
โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครังนี้เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องดูแลระบบประปาแก่เจ้าหน้าที่ อปท. เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู่คุณค่า และนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ในโอกาสต่อไป