เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 1/2561


เมื่อวันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วังจัดประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง โดยมีนายกัญช์ อินทนู ตำแหน่ง เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วังเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี
กล่าวคือ นายกัญช์ อินทนู เลขานุการกองทุนฯได้แจ้งวาระในการประชุมและให้ผู้เสนอโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและให้อนุกรมการบริหารกองทุนฯดำเนินการพิจารณาโครงการทั้งสิ้น 19 ดังนี้
1.พิจารณาโครงการเด็กที่วังสูงดี สมส่วน ลดอ้วน ลดพุงตำบลที่วัง
2.พิจารณาโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
3.พิจารณาโครงการอบรมเรื่องแผลกดทับและผลิตที่นอนลม
4.พิจารณาโครงการเด็กเล่นน้ำเป็น ว่ายน้ำได้
5.พิจารณาโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกโรงเรียนวัดก้างปลา
6.พิจารณาโครงการอบรมกีฬาฟุตบอลสู่ฝัน
7.พิจารณาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้และทักษะการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8.พิจารณาโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร "วัยทำงาน ปลอดภัย ห่างไกลโรค"
9.พิจารณาโครงการส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการ สร้างความเท่าทันทางสุขภาพให้ชาวที่วัง
10.พิจารณาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเองและการบริโภคอาหารเพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
11.พิจารณาโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
12.พิจารณาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในเขตเทศบาลตำบลที่วัง
13.พิจารณาโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2
14.พิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง ปี 2561
15.พิจารณาโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4
16.พิจารณาโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6
17.พิจารณาโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11
18.พิจารณาโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน
19.พิจารณาโครงการจัดซื้อและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ