เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง


วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง ณ กศน.ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
โดยนายกเทศมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า "ผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลที่วังและกศน.อำเภอทุ่งสง ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาและการปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น กศน.อำเภอทุ่งสง จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง ให้กับนักเรียนในศูนย์ กศน.ตำบลที่วังและนักเรียนทหารค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณและคาดหวังว่า หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วังจะร่วมกันสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป"