เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เวทีเสวนาปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน


วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2560) เทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จัดเสวนาในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ซึ่งทางโรงพยาบาลทุ่งสงได้เสนอโครงการในการจัดทำที่นอนลมไว้ใช้เอง โดยริเริ่มจากกลุ่ม อสม.ในชุมชนตำบลที่วังและขยายต่อไปยังชุมชนต่างๆหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับความรู้ในการทำที่นอนลมต่อไป อนึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นอนลมให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลที่ดีและทั่วถึงทุกๆคน