เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลที่วังเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561


วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2560) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตำบลที่วัง ร่วมจัดทำประชาคมท้องถิ่นตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 และเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ