เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ส่งมอบตะแกรงคัดแยกขยะให้กับโรงเรียนในเขตตำบลที่วัง


วันนี้ (2 พ.ย. 60) เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด่้วยปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ส่งมอบตะแกรงคัดแยกขยะตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแบบ "3Rs-ประชารัฐ" เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง (Reduce) ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า (Reuse) แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (Recycle) และส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะ ให้กับโรงเรียนวัดก้างปลา โรงเรียนบ้านวังยวน โรงเรียนวัดควนชมและโรงเรียนบ้านชายคลอง