เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันปิยมหาราช 2560


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลที่วังนำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกองพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยนายทศพร จันทรประวัติ(นายอำเภอทุ่งสง)ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายพวงมาลัยพระกร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเป็นราชสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับการจัดรัฐพิธีดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า ขึ้นสู่ความเป็นอารยะทัดเทียมนานาอารยะประเทศ เป็นที่เชิดชูยกย่องจากมิตรประเทศ อาทิ การประกาศเลิกทาส การส่งเสริมด้านการปกครอง ด้านการสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ รวมถึงการเสด็จประพาสประเทศต่างๆ ที่ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศอย่างกว้างขวาง