เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดทำแผนงานด้านสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง


วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนงานด้านสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ได้กล่าวในการเปิดโครงการครั้งนี้ว่า "สำหรับเทศบาลตำบลที่วังซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมและมีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ และเป็นการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลที่วังให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากแกนนำ อสม.ทั้ง 11 หมู่บ้าน, ประธานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลที่วัง, ครูอนามัยโรงเรียนของพื้นที่เทศบาลตำบลที่วัง, ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานด้านแผนสุขภาพชุมชนตำบลที่วังให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป"
สำหรับการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนครั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วังได้รับเกียรติจากนายชัยณรงค์ ทรงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่ รวมทั้งกระบวนการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วังแบบมีส่วนร่วม