เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลที่วังเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลที่วังร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลที่วังเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 และเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป