เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2561


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายกัญช์ อินทนู ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เพื่อนำโครงการบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ายการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน