เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560


ช่วงเช้าของวันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) เทศบาลตำบลที่วังได้รับช่วงเช้าของวันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) เทศบาลตำบลที่วังได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.อปท) ประจำปี 2560 จากทีมประเมินซึ่งประกอบไปด้วย
1.นางสาวอรอนงค์ ยอจุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
2.นางผานิต พร้อมประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
3.นายถาวร จิตสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
4.นายสมศักดิ์ เสนา ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน
จากผลการตรวจประเมินครั้งนี้สรุปได้ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.00
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนที่ได้ 166 คะแนน จากคะแนนเต็ม 205 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.98
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนที่ได้ 156 คะแนน จากคะแนนเต็ม 215 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.56
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนที่ได้ 187คะแนน จากคะแนนเต็ม 260 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.92
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล คะแนนที่ได้ 68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.14
คะแนนรวม 5 ด้าน คะแนนที่ได้ 668 คะแนน จากคะแนนเต็ม 850 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.57
เทศบาลตำบลที่วังขอขอบคุณทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 เป็นอย่างสูงจากทีมประเมินซึ่งประกอบไปด้วย
1.นางสาวอรอนงค์ ยอจุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
2.นางผานิต พร้อมประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
3.นายถาวร จิตสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
4.นายสมศักดิ์ เสนา ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน
จากผลการตรวจประเมินครั้งนี้สรุปได้ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.00
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนที่ได้ 166 คะแนน จากคะแนนเต็ม 205 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.98
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนที่ได้ 156 คะแนน จากคะแนนเต็ม 215 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.56
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนที่ได้ 187คะแนน จากคะแนนเต็ม 260 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.92
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล คะแนนที่ได้ 68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.14
คะแนนรวม 5 ด้าน คะแนนที่ได้ 668 คะแนน จากคะแนนเต็ม 850 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.57
เทศบาลตำบลที่วังขอขอบคุณทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 เป็นอย่างสูง