เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ


วันนี้ (7 ก.ค. 60) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วังร่วมกิจกรรมทำบุญและแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโคกกฐิน ตำบลที่วัง และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "โครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" โดยการนำหลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน มาใช้ในการปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง รู้จักตนเอง ควบคุมตนเอง สร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และให้เกิดความยินดี เต็มใจในการทำงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานต่อไป