เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560


วันนี้ (14/6/60) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประยูร รักษ์กำเนิด ผอ.โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.วัดก้างปลา และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลทุ่งสง ร่วมเปิดโครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านวังยวน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ บทบาท และคุณค่าของการเป็นชายและหญิงในสังคม การพัฒนาทางเพศ การจัดการกับอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียนมัะยมในพื้นที่
2.เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการดำรงชีวิต
4.เพื่อสร้างแกนน้ำนักเรียน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับประชาสัมพันธ์และโดยให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่ตำบลที่วัง จำนวน 350 คน 
ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ดำเนินโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลที่วัง