เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลที่วังจัดโครงการอบรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับเกียรติจากปศุสัตว์อำเภอทุ่งสงเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้