เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


การกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลที่วัง


วันนี้นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง จัดประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน พร้อมทั้งมอบเกียติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานและสังคม ดังนี้
1.ด้านการให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ได้แก่ นายสุชาติ หนูแดง
2. ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ นายพรเพชร ไชยสุวรรณ
3. ด้านดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายลอบ เกิดบัวทอง
และในเวลาต่อมานายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลที่วัง