เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560


เนื่องด้วยวันที่ 24 เมษายนของทุกปีกำหนดให้เป็น "วันเทศบาล" ซึ่งกำหนดให้เทศบาลและเมืองพัทยาจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันเทศบาล" โดยให้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกคนจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดยการทำความสะอาดโรงเรียน ณ บริเวณโรงเรียนวัดก้างปลา หมู่ที่ 3 ต.ที่วัง เพื่อได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการให้บริการแก่ท้องถิ่นและชุมชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน