เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ตามคำสั่งที่
101/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ทุ่งสง จำกัด เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิดดังกล่าว