เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอังคารกันเอง


วันนี้ (28 มีนาคม 2560) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังร่วมงานวันอังคารกันเอง ณ สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เพื่อพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมดำเนินงานและหาแนวทางในการพัฒนาอำเภอทุ่งสงให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป