เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ในหัวข้อ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2560