เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามนโยบายด้านการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.


เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้กรรมการ ป.ป.จ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำระดับตำบล รวมทัั้งบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้คำปรึกษาในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตของประธานกรรมการ ป.ป.ช.และคณะกรรมการ ป.ป.ช.