เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


วันนี้ 25/5/59 เทศบาลตำบลที่วังได้รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2559 จากทีมประเมินชุดที่ 12 ประกอบด้วย 1. นายสมเดช แก้วตุ่น ท้องถิ่นอำเภอร่อนพิบูลย์ 2. ส.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยบุญชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก 3. นายกอบแก้ว หนูจุ้ย ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน 4. นางธิตินันท์ พรหมะจุล เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน สรุปผลการประเมินฯได้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 159 คะแนนเต็ม 170 คิดเป็นร้อยละ 93.53 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนที่ได้ 147 คะแนนเต็ม 180 คิดเป็นร้อยละ 82.78 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนที่ได้ 122 คะแนนเต็ม 165ิ คิดเป็นร้อยละ 73.94 4. ด้านการบริการสาธารณะ คะแนนที่ได้ 195 คะแนนเต็ม 300 คิดเป็นร้อยละ 65 คะแนนรวม 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 76.69