เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส


เทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดโครงการอบรมศักยภาพ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้มีจิตอาสา อสม. ที่ทำหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดี ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย ทั้งทางด้านเสริมสร้างสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมและต่อเนื่อง เพราะการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ต้องการ "การเยียวยาและการให้กำลังใจ" นอกจากใช้หลักการแพทย์แล้ว ยังต้องใช้หลักจิตวิทยา ใช้วิจารณญานในการพูดคุย เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย เปิดใจ และประทับใจในการให้บริการ  เพื่อให้ผู้ป่วยมีร่างกายและจิตใจดีขึ้นเป็นลำดับ