สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช